Yayınlarımız

 1. Ayyildiz M,  Aktas RG, Basdoğan C. Effect of solution and post-mortem time on mechanical and histological properties of liver during cold preservation. Biorheology. 51(1): 47-70 (2014).
 2. Yarpuzlu B, Ayyildiz M, Tok OE, Aktas RG, Basdogan C. Correlation between the Mechanical and Histological Properties of Liver Tissue. J Mech Behav Biomed Mater. 29:403-16 (2014).
 3. Aktas RG.  Can a Cancer Cell Turn into a Normal Cell? Frontiers in Medical Sciences (FIMS’2014): Diabetes, Cancer and Their Connection, Invited Speaker, 2014.
 4. Aktas RG, Tok OE. Expression Patterns of F-Actin and Nanog, an embryonic stem cell marker, in monolayer and spheroid culture of human liver carcinoma cell line. 2014 ASCB Annual Meeting. Philadelphia, USA.
 5. Aktas RG. Can a Cancer Cell Turn into a Normal Cell? Frontiers in Medical Sciences (FIMS’2014): Diabetes, Cancer and Their Connection. J Pancreas (Online) Sep 28; 15(5), 2014.

 6. Aktas RG, Tok OE. Expression Patterns of F-Actin and Nanog, an embryonic stem cell marker, in monolayer and spheroid culture of human liver carcinoma cell line .The American Society for Cell Biology and International Federation of Cell Biology Meeting Abstracts, Mol Biol Cell, 2014.
 7. Aktaş RG. Can a cancer cell turn into a normal cell?  JOP.  Sep 28;15(5):2789. doi: 10.6092/1590-8577/2789. PMID: 25262743 [PubMed - in process], 2014.
 8. İsan H, Göklü ME, Tüfekçi K, Misyağcı NM, Aktaş RG. Karaciğer Hepatosellüler Kanser Hücrelerinin Büyüme, Çoğalma ve Morfolojileri Üzerine Farklı Kültür Yüzeylerinin Etkisi, 1.Pratet Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Çanakkale, 06-08 Kasım 2015, (poster  sunu).
 9. Guner DC, Sirolu C, Yildiz A, Gul CC, Isan H, Aktas RG.  Evaluation of cytotoxic effects of dimethylsulfoxide (DMSO) on Hepg2 cells during thawing period. The Annual Meeting of the American Society for Cell Biology, Meeting Abstracts, Mol Biol  Cell, 2015.
 10. Tüfekçi K, Göklü ME, Qipa E, İsan H, Aktaş RG. Dondurma-Çözme İşleminin Ardından Uygulanan Santrifüje Bağlı Ortaya Çıkan Mekanik Stresin Karaciğer Hepatosellüler Kanser Hücreleri Üzerine Morfolojik ve Fonksiyonel Düzeydeki Etkileri, 1.Pratet Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi,  Çanakkale, 6-8 Kasım 2015, (poster).
 11. Güner DC, İsan H, Şirolu C, Aktaş RG. Karaciğer Kanser Hücreleri ve Apopitoz. 1.Pratet Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi,   Çanakkale, 6-8 Kasım 2015, (sözlü sunu).
 12. Demirel PB, İsan H. İğ İpliği Kontrol Noktasının Regülasyonu. XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. Ölüdeniz- Fethiye 27-30 Ekim 2015, (Sözlü Sunu).
 13. Tatar G, Şengül E, İsan H, Aktaş RG. Kanser Kök Hücreleri ve Kanserli Hücre Pasaj Sayısı İlişkisi, Masco, İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.
 14. Doğan R, Uzun S, İsan H, Aktaş RG. Dimetil Sülfoksitin Karaciğer Kanser Hücrelerinde Beta-Galaktosidaz Enzimi Üzerine Etkileri. Masco, İstanbul, 28-30 Mayıs 2015.
 15. Yavas SE, Turk E, Aktas RG. Cancer Stem Cells. SUBAT 1st International Student Congress, Abstracts, Page 144-145, March 20-22 2015.
 16. Aktas RG, Erdin S, Apa DD, Isan H. Effects of confluency on morphological and functional properties of HepG2 cells, a hepatocellular carcinoma cell line. EACR Sponsored 3rd Anticancer Agent Development Congress, İzmir, Turkey 2015.
 17. Aktas RG , Tok OE. Localization of embryonic  stem cell markers (Oct4, Nanog, Sox2, SSEA-4, TRA-1) in tumour spheroids of hepatocellular carcinoma cell line after confluency in long-term cell cultures. 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Turkey, 2015.
 18. Şengül E, Uzun S, İsan H, Aktaş RG. Kültür Sürecine Bağlı Olarak Hepatosellüler Karsinoma Hücrelerinde Glikojen Depolanmasında Ortaya Çıkan Değişimin Morfolojik Düzeyde Değerlendirilmesi, Cerrahpaşa 4. Bilim Günleri, İstanbul 19-20 Mart 2016. (poster sunu)

 19. Uyanık A, Şengül E, Ceviz B, Doğan R, İsan H, Aktaş RG. Düşük doz dimetilsülfoksitin hepatosellüler karsinoma hücrelerinin proliferasyonu, morfolojik özellikleri ve lipid içeriği üzerine etkileri. Cerrahpaşa 4. Bilim Günleri, İstanbul 19-20 Mart 2016. (sözlü sunu)

 20. Doğru HO, Şanlı G, Aktaş RG. Karaciğer Kanser Hücreleri Mitokondri,Endoplazmik Reticulum, Golgi Cisimciği Içeriği Ve Sitoplazmik Aktin Filament Miktarının Kültür Süreci ve Ortamdaki Hücre Sayısı Ile Ilişkisi: Konfokal Mikroskobik Kantitatif Çalışma, Cerrahpaşa 4. Bilim Günleri, İstanbul 19-20 Mart 2016. (poster sunu)

 21. İsan H,Uyanık A, Aktaş RG. Embriyonik Kök Hücre Belirteçleri. Maltepe Tıp Dergisi 2016, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-005 (review)

 22. İsan H, Tüfekçi K, Göklü ME, Aktaş RG. Dondurma-Çözme İşleminin Ardından Uygulanan Santrifüjün Ortaya Çıkardığı Mekanik Stresin Karaciğer Kanser Hücreleri İn Vitro Kültürü Üzerine Etkileri. Maltepe Tıp Dergisi, 2016, 8, 3, 001-005.

 23. İsan H, Tombuş Ö, Göklü ME, Tüfekçi K, Aktaş RG. Karaciğer Kanser Hücrelerinin Büyüme, Çoğalma ve Morfolojileri Üzerine Farklı Kültür Yüzeylerinin Etkisi. Maltepe Tıp Dergisi, 2016, 8, 3, 012-017. 

 24. İsan H, Cilacı Tombuş A, Doğru HO, Şanlı G, Aktaş RG. Karaciğer Kanser Hücrelerinin Sitoplazmik Özellikleri ile Kültür Süreci İlişkisi: Konfokal Mikroskopik Karşılaştırmalı Kantitatif Bir Çalışma. Maltepe Tıp Dergisi, 2016, 8, 3, 018-023. 

 25. Tatar G, Şengül E, İsan H, Aktaş RG. Karaciğer Kanser Hücre Kültürlerinde Pasaj Sayısının Sferoid Oluşumuna Etkisi. Maltepe Tıp Dergisi, 2016, 8, 3, 024-028 .

 26. Aktaş RG, Demiralay E, Yıldız Ş. Primer Akciğer Kanserinde Histokimyasal ve Elektron Mikroskopik Sonuçların Çeşitliliği: 21 Olguluk Retrospektif Bir Çalışma. Maltepe Tıp Dergisi2016, 8, 3, 006-011. 

 27. Doğan R, Aktaş RG. Epigenetik Mekanizmalar ve Hepatosellüler Karsinoma. Maltepe Tıp Dergisi, 2016, 8, 3, 029-035. 
 28. Kartal T, Aktaş RG. Sınırların Ötesindeki Kök Hücre Çalışmaları. Maltepe Tıp Dergisi. 2016, 8, 3, 036-039.
 29. Malçok S, Aktaş RG.. Mitolojide Kök Hücrenin İzleri. Maltepe Tıp Dergisi 2016, 8, 3, 040-043.